สินิตย์ "สั่งการ" กรมพัฒน์ฯ ขยายการให้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนหนังสือรับรอง และสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคลให้ครบคลุมทั่วประเทศ ดีเดย์ 1 ตุลาคม นี้

สินิตย์ "สั่งการ" กรมพัฒน์ฯ ขยายการให้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนหนังสือรับรอง
และสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคลให้ครบคลุมทั่วประเทศ ดีเดย์ 1 ตุลาคม นี้

                                                           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายการให้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) บนหนังสือรับรอง และสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคลแทนการลงนามด้วยปากกา อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ให้มีความคล่องตัว รองรับการทำธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ตุลาคม นี้

                                                            นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชน โดยนำเทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) อำนวยความสะดวกในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มาใช้ในเอกสารหนังสือรับรองรายการทางทะเบียนนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคล แทนการลงนามด้วยปากกาของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ เพื่อให้สอดรับตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกช่องทางการบริการ เบื้องต้น ได้นำร่องให้บริการไปแล้วในส่วนกลางที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต ในกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และอุดรธานี

                                                             นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับข้อสั่งการดังกล่าว โดยเร่งขับเคลื่อนนโยบายการให้บริการด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียนขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ลดการเดินทาง ลดต้นทุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน โดยดำเนินการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดสามารถให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล โดยใช้ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้ง ในอนาคตจะสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการส่วนอื่นๆ ต่อไป
 
                                                                         ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับรองเอกสารในรูปลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

                                                                          1.หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือที่รับรองความถูกต้องของข้อความทางทะเบียนที่นิติบุคคลได้ยื่นจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งรายการทางทะเบียนดังกล่าว นิติบุคคลสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีข้อมูลเป็นปัจจุบันจนกว่านิติบุคคลจะมายื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับกรมฯ 

                                                                           2.ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นายทะเบียนได้รับรองในหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน จึงมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับเอกสารทางราชการทั่วไป มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการตามกฎหมายได้

                                                                            3.การตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนเอกสารที่ออกได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) QR Code ซึ่งระบบจะเชื่อมต่อไปที่หน้าตรวจสอบบนเว็บไซต์กรมฯ 2) Micro Text ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถอ่านได้เมื่อมีการถ่ายสำเนา และ 3) ลายน้ำ (Water Mark) สัญลักษณ์  DBD

                                                                         ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564) กรมฯ ได้มีการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 7,715,752 ราย และคาดว่าหลังจากเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะทำให้การออกหนังสือรับรองฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

                                                                                             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5160 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

                                                                                                                       #PoweredByDBD


---------------------------------------------------------
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองข้อมูลธุรกิจ                                               ฉบับที่ 3 / วันที่ 3 ตุลาคม 2564