พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

พระราชบัญญัติ
ชื่อ PDF DOC
  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (รวมล่าสุด)

 

พระราชกฤษฎีกา
ชื่อ PDF DOC
  พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546

 

กฎกระทรวง
ชื่อ PDF DOC
  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (ค่าธรรมเนียมและแบบพิมพ์) (ลงวันที่ 1 กันยายน 2540)

 

ประกาศ
ชื่อ PDF DOC
  เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ.2563
  เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553)
  เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553(ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553)
  เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 (ลงวันที่ 23 กันยายน 2552)
  เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552(ลงวันที่ 4 มีนาคม 2542)
  ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499(ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520)
  ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ (ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2515)
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ(ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546)
  เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555
  เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลธุรกิจ พ.ศ. 2555
  เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549)
  เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
  เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 (ลงวันที่ 24 มกราคม 2548)
  เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 (ลงวันที่ 7 มกราคม 2547)
  เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การ บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546)
  เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา พ.ศ. 2546(ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2546)
  เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ(ลงวันที่ 23 กันยายน 2546)คำสั่ง
ชื่อ PDF DOC
  ที่ 29/2550 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย และมอบหมายการปฏิบัติงาน (ลงวันที่ 30 เมษายน 2550)
  ที่ 2/2553 เรื่อง ให้จัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553)
  ที่ 200/2544 เรื่อง ขยายขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1,2,3,4,5,6 และ 7 (ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2544)
  ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์(ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553)
  ที่ 161/2544 เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1,2,3,4,5,6 และ 7(ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544)