ตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีก จังหวัดหนองคาย

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมร้าน ต.โต๊ด การค้าขายปลีก-ส่ง อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริม สนับสนุน และปรับภาพลักษณ์ให้
เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564