ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom
โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์
ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564