การตลาดออนไลน์ในยุค New Normal

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การตลาดออนไลน์ในยุค New Normal"ภายใต้กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้า และเพิ่มช่องทาง
การตลาดชุมชนทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องสตูดิโอ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่
11 พฤศจิกายน 2564