ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณา กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Application Zoom ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564