วุฒิสภา จับมือ กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการชุมชน 8 จังหวัดภาคอีสาน ฮึดสู้ พร้อมดันสินค้าชุมชนเข้าตลาดออนไลน์ สร้างรายได้ยุค New Normal

วุฒิสภา จับมือ กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการชุมชน 8 จังหวัดภาคอีสาน ฮึดสู้!
พร้อมดันสินค้าชุมชนเข้าตลาดออนไลน์ สร้างรายได้ยุค New Normal

                                     วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ "สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน" อบรมผ่านระบบ Zoom วันที่ 24 และ 26 พฤศจิกายน 2564 เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่างให้สามารถใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเพิ่มช่องทางค้าออนไลน์ และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.dbd.go.th ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤศจิกายน 2564
                                           พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนต่างๆ พบปัญหาสำคัญคือ ผู้ประกอบการชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเทคนิคการทำการตลาด และวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ รวมถึง ขาดความหลากหลายของช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทำให้เมื่อผลิตสินค้าแล้วจำหน่ายกันเองได้แค่ภายในชุมชนเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการเหล่านี้ให้สามารถนำสินค้าต่างๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นออกสู่ตลาดภายนอกผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ด้านการทำตลาดบนโลกออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเหล่านี้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป
                                           นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ พร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) และร่วมกันจัดทำโครงการ "สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน" กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 24 และ 26 พฤศจิกายน 2564 (จำนวน 12 ชั่วโมง) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของไทยทั้งคุณทวีวงศ์ วงศ์สง่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน Online Marketing คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce/Line Certified Coach 2021 และ ผศ.ภคมน ตั้งจิตติเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ และที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ มาให้ความรู้ใน 4 หัวข้อได้แก่ 1) พลิกโอกาสการค้าออนไลน์ยุค New Normal 2) สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน 3) เทคนิคสร้างยอดขายบนออนไลน์ และ 4) สร้าง Content ด้วยภาพถ่าย ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะช่วยให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถเปิดโลกการค้าออนไลน์และใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มช่องทางการขายสินค้า สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เกิดความเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากของไทย (Local Economy) เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
                                                  อธิบดี กล่าวต่อว่า "จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นความท้าทายของภาคธุรกิจ อีกทั้งยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยหรือผู้ประกอบการชุมชนที่ต้องเผชิญและปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่หากมองกลับมุมก็จะเห็นว่าทุกวิกฤตจะสร้างโอกาสใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ผู้ประกอบการชุมชนจึงจำเป็นต้องพร้อมรับ เรียนรู้ และเปลี่ยนแปลง พลิกวิกฤตเป็นโอกาสและเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างโอกาสทางการค้าสมัยใหม่"
                                                   สำหรับผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน (ตอนล่าง) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมตั้งแต่วันนี้- 21 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรมสัมมนา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5959

#PoweredByDBD
 
*************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                         ฉบับที่ 20 / วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564