สร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) และ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการ "สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน" ผ่านระบบ Conference ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ ผ่านระบบ ZOOM อบรมวันที่ 24 และ 26 พฤศจิกายน 2564