แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนตุลาคม 2564

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกันแถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Virtual Event ณ ห้อง Studio ชั้น 6 กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564