กรมพัฒน์ฯ เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2021) เป็นต้นแบบผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหม่ รองรับการค้ายุค New Normal

กรมพัฒน์ฯ  เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2021)
เป็นต้นแบบผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหม่ รองรับการค้ายุค New Normal

                       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี เพื่อเป็นต้นแบบผู้ประกอบการที่สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

                        นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการทำการค้าออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาส สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้น การส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในยุคดิจิทัล

                        เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในยุคดิจิทัล โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal)" กรมฯ จึงจัดกิจกรรมประกวดสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2021) ซึ่งมีผู้ประกอบการฐานรากสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 ราย ทั้งนี้ผู้สมัครทั้งหมดจะได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "ปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ (Online Marketing Genius)" และกรมฯ จะทำการคัดเลือกเหลือ 300 ราย และทำการคัดเลือกแบบเข้มข้นอีกครั้งให้เหลือ จำนวน 54 ราย ก่อนคัดเลือกรอบหัวกะทิ จำนวน 18 ราย เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป

                     ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 18 ราย ได้ผ่านการเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวในด้านการเล่าเรื่อง (Story Telling) ด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ (Product Presentation) ด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และด้านการนำเสนอ (Pitching) เพื่อเตรียมนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการธุรกิจและอีคอมเมิร์ซ ประกอบด้วย นายกำแหง กล้าสุคนธ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce) 2.นายอนุชิต คำน้อย (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Story Telling) 3.ดร.สุเทพ นิ่มสาย (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Product Presentation 4.นายปฤณ จำเริญพาณิชย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing) 5.นายไกรกิติ ทิพกนก (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Pitching) โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบ่งเป็น 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 30 คะแนน 2.การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 20 คะแนน 3.การมีส่วนร่วมกับชุมชน 10 คะแนน 4.การนำเสนอ 20 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

                         โดยในวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2564) กรมฯ ได้จัดพิธีมอบมอบรางวัลกิจกรรมประกวดสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2021) ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาจนได้รับรางวัล จำนวน 4 ราย ได้แก่
                           1. รางวัลชนะเลิศ คือ (คุณธเนษฐ ปานอ่วม) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท
                           2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ (คุณวรรณภา กิติโสภากุล) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
                           3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ (คุณวราลักษณ์ วารีศุภรัตน์) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
                           4. รางวัลชมเชย คือ (คุณนุจรินทร์ แตงอุไร) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

                            อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า กิจกรรมการประกวดสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2021) ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกรมฯ ที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการชุมชนเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตลาดออนไลน์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ เพื่อให้สินค้าชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

                               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

#PoweredBYDBD

**********************************************

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             ฉบับที่ 26  / วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564