นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นประจำปี 2564 ให้ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒน์ฯ พร้อมโล่รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการในงาน Digital Government Award 2021

นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นประจำปี 2564 ให้ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒน์ฯ พร้อมโล่รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการในงาน Digital Government Award 2021
 
                                               พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564 ให้นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในงาน Digital Government Award 2021 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในงานเดียวกันอีกด้วย
 
                                               นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเข้ารับรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2021 ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ โดยเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer: CEO) ที่ได้รับรางวัลในปี 2564 จากทั้งหมด 1,922 หน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากหน่วยงานระดับกรมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการประมวลผลคะแนนรวมใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคะแนนรวมตามกรอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยปี 2564 2) ด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และ 3) ด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) โดยรางวัลนี้จะเป็นพลังผลักดันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบต่อไป
                                             นอกจากนี้ อธิบดียังเป็นตัวแทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) อันดับ 1 ของหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลติดต่อกันถึง 3 ปี(2562-2564) นับตั้งแต่มีการจัดงาน Digital Government Awards ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจาก 1) กำหนดแนวนโยบายและหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัลสำหรับรองรับการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 3) จัดให้มีบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อบริการและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ 4) จัดทำระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 5) วางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย และ 6) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

                                              "ทั้ง 2 รางวัลดีเด่นที่ได้รับในปีนี้ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกคน แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ภาคธุรกิจและประชาชนผ่านระบบดิจิทัล อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและอำนวยประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

                                                ในโอกาสนี้ ผมจึงอยากกล่าวขอบคุณสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะกรรมการทุกท่านที่พิจารณาคัดเลือกและมอบ 2 รางวัลอันทรงคุณค่าให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ พันธมิตรทุกภาคส่วน และประชาชน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมผลักดันการดำเนินงานของกรมฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมขอให้คำมั่นว่าจะยังคงเดินหน้าพัฒนางาน ด้านการบริการของกรมฯ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนในทุกๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับบริการ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านดิจิทัลที่พร้อม ก้าวไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบต่อไป" อธิบดีกล่าวในตอนท้าย
 
#PoweredByDBD

****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                      ฉบับที่ 31 / 3 ธันวาคม 2564