ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 66 (3/2564) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application
Zoom โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องโสมสวลี ชั้น 11
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564