หลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" เปิดรับสมัครแล้ว ชวนนักบัญชีไทยมาอัพเดทความรู้เพิ่มศักยภาพ พร้อมนับ CPD ได้ 12 ชั่วโมง

หลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" เปิดรับสมัครแล้ว!
ชวนนักบัญชีไทยมาอัพเดทความรู้เพิ่มศักยภาพ พร้อมนับ CPD ได้ 12 ชั่วโมง

                                       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับนักบัญชีเข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ประจำปี 2565 ประเดิมครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี โดยหลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้การอัพเดทมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบัญชี มาตรฐานการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีและข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2564 รวมทั้งการปรับตัวของสำนักงานบัญชีในยุคดิจิทัล และสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ 12 ชั่วโมง พร้อมต่อยอดธุรกิจไปสู่สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2564 รับจำนวนจำกัด! 
                                        นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจสำคัญที่ส่งเสริมและกำกับดูแลการจัดทำบัญชีของภาคธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง สอดรับกับมาตรฐานสากล ยกระดับผู้ทำบัญชีและสำนักงานบัญชีไทยให้มีทักษะรอบด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ที่สำคัญสามารถนำประโยชน์จากการทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพมาใช้วิเคราะห์ธุรกิจและสถานการณ์ทางการเงินได้ กรมฯ จึงได้จัดอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ประจำปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 ที่ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2565 ณ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล (ยังไม่กำหนดวัน เวลา และสถานที่) กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี บุคคลากรในสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
                                       อธิบดี กล่าวต่อว่า "เนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำบัญชีได้แก่ หัวข้อการปรับตัวของสำนักงานบัญชีในยุคดิจิทัล โดยคุณราชิต ไชยรัตน์ จากบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด หัวข้อมาตรฐานการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีและข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2564 โดยคุณวรางคณา แก้วยนต์ จากบริษัท ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด หัวข้อ Update TFRS for NPAEs การวิเคราะห์งบการเงินและการบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบัญชี และหัวข้อการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดบกพร่องของกิจการ โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เมื่อจบหลักสูตรฯ แล้วผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมอบรมสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) 2 ชั่วโมงได้"
                                       "นักบัญชีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในองค์กรและภาคธุรกิจ หากมีการบริหารจัดการธุรกิจด้วยการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง รวมถึงการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ในโลกปัจจุบัน ประกอบกับก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิชาชีพบัญชีที่พัฒนาอยู่เสมอ ก็จะทำธุรกิจไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่และยังช่วยนำข้อเท็จจริงทางบัญชีมาประเมินสุขภาพธุรกิจของตนเองได้ทุกเวลา อย่างไรก็ดี หลักสูตรบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความรู้พื้นฐานต่างๆ ด้านการทำบัญชี แต่ยังส่งผลให้ผู้เข้าอบรมเกิดความพร้อมในการปรับรูปแบบการให้บริการไปสู่การเป็น Digital Accounting Firm มากไปกว่านั้นยังต่อยอดไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และผู้ใช้บริการตามมาอีกด้วย"
                                         "ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธ.ค.64 (รับจำนวนจำกัด) ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก) อบรมวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 ที่ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม และติดตามการเปิดรับสมัครในกิจกรรมครั้งที่ 2 ได้ที่เว็บไซต์กรมฯ หัวข้ออบรม/สัมมนา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่กองกำกับบัญชีธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5981 และ 0 2547 4414 อีเมล์ dbdacc.training@gmail.com"
                                           "ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 9,800 ราย และมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับรองจากกรมฯ แล้วจำนวน 166 ราย" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
#PoweredByDBD

***************************************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                        ฉบับที่ 37 / วันที่ 8 ธันวาคม 2564