ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมี
นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ และพิจารณากำหนดแนวทาง
การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ผลักดันขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางของตลาดสมุนไพรของอาเซียน
(ASEAN Herbal Hub) วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์