ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 11/2564 ผ่าน Application
Zoom ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564