กรมพัฒน์ฯ จัดสัมมนา "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่" เตรียมยกระดับคุณภาพธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

กรมพัฒน์ฯ จัดสัมมนา "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่"
เตรียมยกระดับคุณภาพธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

                                        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาหลักสูตร "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ (Modern Logistics & Supply Chain Management)" โดยเปิดรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจำนวน 100 ราย พร้อมเฟ้นหากูรูเฉพาะด้านมามอบกลยุทธ์เด็ดให้สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจและพัฒนาองค์กร ก่อนผลักดันและยกระดับคุณภาพธุรกิจสู่มาตรฐานสากลต่อไป 
                             นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการให้บริการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของธุรกิจทุกประเภท ครอบคลุมการผลิต การค้า การบริการ ทั้งของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคม และอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วต้องใช้บริการด้านโลจิสติกส์ เข้ามาช่วยส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตจนถึง มือผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม โดยสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประทศ อันจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ

                                    ปัจจุบัน มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลในประเทศไทยอยู่จำนวน 30,683 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) ซึ่งกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในสภาวการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จะต้องหันมาปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้ทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาช่วยในการวิเคราะห์และบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ในฐานะที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมาโดยตลอด จึงกำหนด      จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยหลักสูตร "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ (Modern Logistics & Supply Chain Management)" พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์มาให้ความรู้ผ่านการบรรยาย และฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลารวม 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย การจัดการ      โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง และบริหารคลังสินค้า พร้อมจัด Work Shop กลุ่มย่อย    เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน มองเห็นปัญหาอุปสรรคของธุรกิจได้อย่างถ่องแท้ ก่อนนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
                               อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "การสัมมนาในวันนี้ (20 ธันวาคม 2564) กรมฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในทิศทางการค้า และระบบโลจิสติกส์ของไทยมากขึ้น นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ส่งผลให้ธุรกิจของท่านสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์  กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955, สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th"

#PoweredByDBD
****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                ฉบับที่  42   / วันที่ 20 ธันวาคม 2564