แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Virtual Event ณ ห้อง Studio ชั้น 6 กรม พัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564