กรมพัฒน์ฯ ขยายการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) สู่บริการหน่วยงานราชการแบบ Walk in ในส่วนภูมิภาค

กรมพัฒน์ฯ ขยายการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

สู่บริการหน่วยงานราชการแบบ Walk in ในส่วนภูมิภาค

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายการให้บริการการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) บนหนังสือรับรองฯ  และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ในการให้บริการหน่วยงานราชการแบบ Walk in ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ทดแทนการใช้ลายลงลายมือชื่อด้วยปากกาของ            นายทะเบียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดรับตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวก 

        นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยสถิติผู้ใช้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลโดยใช้ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ โดยกรมฯ ได้มีการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 6,959,940 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)                 

     จากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการนำนวัตกรรมบริการมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน 

         นอกจากนี้ พบว่ามีหน่วยงานราชการมาขอใช้บริการ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ขยายการให้บริการด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) บนหนังสือรับรอง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพิ่มเติม เพื่อรองรับการให้บริการในส่วนภูมิภาค และสอดรับตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักและได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล(Digital Government Awards) ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) กรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมีความคล่องตัว จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทายและต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5160 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th 

                                                                                                                            #PoweredByDBD

---------------------------------------------------------

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                         ฉบับที่ 9  / วันที่ 28  มกราคม 2565