กรมพัฒน์ฯ เปิดให้บริการระบบ Digital Service ให้หน่วยงานภาครัฐขอข้อมูลนิติบุคคลผ่านออนไลน์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง ตอบโจทย์ยุค New Normal

กรมพัฒน์ฯ เปิดให้บริการระบบ Digital Serviceให้หน่วยงานภาครัฐขอข้อมูลนิติบุคคลผ่านออนไลน์ ง่าย สะดวก รวดเร็วลดการเดินทาง ตอบโจทย์ยุค New Normal

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เปิดให้บริการ "ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service)" เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลนิติบุคคล งบการเงิน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ลดการติดต่อขอรับบริการในรูปแบบ Walk in ที่ต้องติดต่อขอรับบริการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม และลดความเสี่ยงของบุคลากรและผู้ขอรับบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

              นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) เป็นระบบงานใหม่ล่าสุดที่กรมฯ เปิดให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐในการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐาน หน่วยงานภาครัฐสามารถขอรับบริการผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) เข้าสู่ระบบ---กรอกแบบฟอร์ม---ทำคำขอรับบริการ---เลือกขอรับบริการ---เลือกช่องทางการรับเอกสาร และรอรับเอกสารตามช่องทางที่ได้เลือกไว้ สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อขอรับบริการ และมั่นใจว่าสะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือ 

              "เอกสารที่ให้บริการผ่านระบบฯ มีการนำเอาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของนายทะเบียนมาใช้ ในการลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับเอกสารได้ 2 รูปแบบ คือ 1) Reference Number ที่ระบุด้านท้ายเอกสารมากรอกในหน้าเว็บไซต์ระบบงานในหัวข้อ "ตรวจสอบเอกสาร" เพื่อตรวจสอบข้อมูลในไฟล์หรือเอกสารกับฐานข้อมูลของกรมฯ 2) QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร ทำการอ่านด้วยโปรแกรม QR Reader เพื่อตรวจสอบข้อมูลในไฟล์หรือเอกสารกับฐานข้อมูลของกรมฯ  ทั้งนี้ ระบบ Digital Service ที่กรมฯ ได้พัฒนาขึ้นมา เป็นการส่งเสริมมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม และลดความเสี่ยงของบุคลากรในการให้บริการ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันดำเนินงานตามภารกิจได้ตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อของข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความปลอดภัย และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการขอรับบริการ ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ" อธิบดีกล่าวในตอนท้าย

                    สอบถามข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ Digital Service ได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทรศัพท์ 0 2547 4366 หรือ e-Mail : digitalservice@dbd.go.th

                                                                                                                                       #PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                        ฉบับที่  11    /  1 กุมภาพันธ์ 2565