กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้ามือใหม่ สมัครสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoomฯ

กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้ามือใหม่ สมัครสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom ให้รู้กฎ รู้ระเบียบ รู้เท่าทันกฎหมาย ก่อนจะก้าวไปเป็นสมาคมการค้าดีเด่น พร้อมชวนสมาคมที่จัดตั้งก่อน 31 ธันวาคม 2563 สมัครเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2565 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้น้องใหม่ได้เดินตาม

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom หัวข้อ "พัฒนาสมาคมการค้ามือใหม่" ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เพื่อชี้แนะสมาคมการค้าน้องใหม่ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ จนสามารถเอาตัวรอดได้ท่ามกลางวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งชวนสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งก่อน 31 ธันวาคม 2563 สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2565" เป็นแบบอย่างให้น้องใหม่ดำเนินรอยตาม

              นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สมาคมการค้า เป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจรายสาขา และเป็นแกนหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก ปัจจุบัน มีสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินกิจการอยู่จำนวน 2,996 สมาคม โดยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาธุรกิจ ในจำนวนนี้มีสมาคมการค้ายังน้องใหม่ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งได้ไม่นาน ซึ่งอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสมาคมการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จึงมีแนวคิดในการให้ความรู้แก่สมาคมการค้ามือใหม่ โดยกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาสมาคมการค้ามือใหม่" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแบ่งการบรรยายออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1) ไขข้อข้องใจกฎหมายสมาคมการค้า โดยวิทยากรจากกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จะมาชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้จากการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า และแนะนำวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) ต่อยอดสู่การเป็นสมาคมการค้าดีเด่น โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินและคัดเลือกธุรกิจให้ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จะมาบอกเคล็ดลับปรับตัวอย่างไรให้สามารถก้าวไปเป็นสมาคมการค้าดีเด่นในอนาคตได้อย่างสง่างาม พร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอบรม

            อธิบดีกล่าวต่อว่า  "ในส่วนของการประกวดรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นในปีนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดประกวด "สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565"โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 แล้ว  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามอายุการจัดตั้ง ได้แก่  1) กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 1-5 ปี   2) กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 6-15 ปี และ 3) กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยสมาคมการค้าที่จะสมัคร   เข้าร่วมประกวดได้จะต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 และจัดตั้งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และต้องนำส่งรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินต่อเนื่องนับจากวันที่สมัครเข้าร่วมประกวดฯ อย่างน้อย 2 ปีย้อนหลัง สำหรับกลุ่มที่ 1 และ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับกลุ่มที่ 2-3 ยกเว้นเฉพาะสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งยังไม่ถึง 2 ปี ให้ส่งรายงานตามรอบปีในทางบัญชีปีล่าสุดได้  เริ่มเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 15 มีนาคม 2565 สมาคมการค้าที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของทั้ง 2 กิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร.0 2547 5970 และ 095-1651862 (คุณจุฑามาศ)"

#PoweredBYDBD

****************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                         ฉบับที่14    / 7  กุมภาพันธ์ 2565