กรมพัฒน์ฯ จัดสัมมนา "การสร้าง Service Innovation กับธุรกิจโลจิสติกส์ยุค Next Normal"

กรมพัฒน์ฯ จัดสัมมนา "การสร้าง Service Innovation

กับธุรกิจโลจิสติกส์ยุค Next Normal"

 

             กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ หลักสูตร "การสร้าง Service Innovation กับธุรกิจโลจิสติกส์ยุค Next Normal" พร้อมเปิดรับ
ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจำนวน 100 ราย มาเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารธุรกิจโลจิสติกส์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์โดยเฉพาะ

             นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลอยู่จำนวน 31,243 ราย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการให้บริการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจทุกประเภท ครอบคลุมการผลิต การค้า การบริการ ทั้งของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคม และอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วต้องใช้บริการด้านโลจิสติกส์เข้ามาช่วยส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค
ดังนั้นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม โดยสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ

             "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมาโดยตลอด จึงกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์" หลักสูตร "การสร้าง Service Innovation กับธุรกิจโลจิสติกส์ยุค Next Normal" โดยคุณพสิษฐ์    ธนาโชติอนันต์กุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ปรึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต จะมาถ่ายทอดและแนะนำโมเดล Service Excellence เพื่อให้การบริหารธุรกิจมีความยั่งยืน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดในองค์กร  เทคนิคการสร้าง Service Innovation พร้อมทั้งการวางแผนกลยุทธ์เชิงรุก และการประยุกต์ใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ"

             อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า  "การสัมมนาฯ  จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  โดยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom  อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมรับฟังได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง  จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมาเข้าร่วมสัมมนากันเยอะๆ ซึ่งการันตีได้ว่าท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจ และมองเห็นลู่ทางในการดำเนินธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจในยุค Next Normal พร้อมนำพาธุรกิจของท่านก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th"

                                                                                    #PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                    ฉบับที่ 22 / วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565