ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom
โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Conference
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565