วุฒิสภา ผนึกกำลัง กรมพัฒน์ฯ เดินหน้าต่อยอดช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้ยุค Next Normal

วุฒิสภา ผนึกกำลัง กรมพัฒน์ฯ เดินหน้าต่อยอดช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ

สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้ยุค Next Normal

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอดจัดสัมมนา "สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้ยุค Next Normal" ครั้งที่ 2 เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ เสริมความรู้ เติมไอเดียให้สามารถใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) คนที่หนึ่ง กล่าวว่า โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทุกภาคส่วน ทั้งสมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนจะได้มีส่วนช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินโครงการเมื่อปี 2564 ที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาการสร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce หลักสูตร "สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน" ให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรขยายผลไปยังคณะกรรมการในภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า "จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นความท้าทายของภาคธุรกิจ อีกทั้งยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยหรือผู้ประกอบการชุมชนที่ต้องเผชิญและปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่หากมองมุมกลับก็จะเห็นว่าทุกวิกฤตจะสร้างโอกาสใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์มากขึ้น และกลายเป็นความคุ้นชินของผู้บริโภคในยุค Next Normal ต่อไป ผู้ประกอบการชุมชนจึงจำเป็นต้องพร้อมรับ เรียนรู้ และเปลี่ยนแปลง พลิกวิกฤตเป็นโอกาสและเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างโอกาสทางการค้าสมัยใหม่"

 "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ พร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในการจัดสัมมนา "สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้ยุค Next Normal" ในครั้งที่ 2 นี้ ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565  (จำนวน 12 ชั่วโมง) ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ โดยมีวิทยากรชั้นนำของไทยทั้งคุณขวัญอรุณ โอภานนท์ และคุณทวีวงศ์ วงศ์สง่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce และการตลาดออนไลน์ มาให้ความรู้ใน 4 หัวข้อได้แก่ 1) พลิกโอกาสการค้าออนไลน์ยุค Next Normal 2) สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพิ่มรายได้ยุค Next Normal 3) Content is the king และ 4) ขายของออนไลน์ เพิ่มรายได้แค่ปลายนิ้ว ซึ่งความรู้ที่ผู้ประกอบการได้รับ จะช่วยให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถเปิดโลกการค้าออนไลน์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มช่องทางการขายสินค้า สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เกิดความเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากของไทย (Local Economy) เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย 

     ผู้ประกอบการที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการค้าออนไลน์ สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 5959 - 61 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th หรือ Facebook : DBD e-Commerce

#PoweredByDBD

******************

 ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                     ฉบับที่ 25 / วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565