ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงาน และรับฟังความคิดเห็นประชาชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบหมายให้ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต  4  พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นด้านการให้บริการจากประชาชนผู้มาติดต่อ ก่อนนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตรวจเยี่ยมฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565