พาณิชย์ เร่งเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

พาณิชย์ เร่งเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ไทยด้วย Data Analytic โดยการใช้ MS Power BI ครั้งที่ 1" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ มาช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า การทำธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่มีแผนการตลาดดีเยี่ยม หรือมีทีมขายที่เก่ง แต่ยังรวมถึงการใช้ข้อมูลทางธุรกิจมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ปัจจุบันธุรกิจได้ใช้ Data Analytics เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยด้านกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การบริหารองค์กร การวางแผนธุรกิจ การดูแลลูกค้า เพราะหากธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูล หาความสัมพันธ์ของข้อมูลและความต้องการของคู่ค้า-ลูกค้า นำมาใช้ประโยชน์จะทำให้ธุรกิจนั้นได้เปรียบคู่แข่งทันที

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยต้องปรับตัวและเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ปรับรูปแบบธุรกิจให้ทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงข้อมูลสารสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นการใช้ Data Analytics จึงถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการนำองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งอนาคต การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ทำการตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับต้นๆ ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

เพื่อรองรับธุรกิจยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า​จึงจัดสัมมนาหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ไทยด้วย
Data Analytic โดยใช้ MS Power BI ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2565
ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม BI (Business Intelligence) ด้านการเงินและการบัญชี ด้านการขาย ด้านงานบุคคล และด้านการบริหารทรัพย์สินในองค์กร เป็นต้น

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากจะมีการวางแผนที่ดีแล้ว ผู้ประกอบการต้องมีความตื่นตัว มีไหวพริบพร้อมแก้ปัญหา และรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ที่สำคัญคือการนำ "ข้อมูล" ที่มีอยู่มาใช้ในเชิงวิเคราะห์
เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับลูกค้า และหน่วยงานภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น อธิบดีกล่าวสรุป

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 31,243 ราย นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จะได้รับการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกจุดและตรงตามความต้องการของตลาดยุคดิจิทัล

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

******************************************************************

 

 

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                   ฉบับที่ 35   / วันที่ 9  มีนาคม  2565