กรมพัฒน์ฯ แนะผู้ประกอบการปรับแนวทางการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล เข้าใจเทรนด์โลก ดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

กรมพัฒน์ฯ แนะผู้ประกอบการปรับแนวทางการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

เข้าใจเทรนด์โลก ดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะผู้ประกอบการปรับแนวทางการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ศึกษาแนวโน้มการประกอบธุรกิจตามเทรนด์โลก จัดอบรม 2 หลักสูตร "นักธุรกิจมืออาชีพ (DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM)" ภายใต้แนวคิด "Take Your Business a Step Up" ติวเข้มผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมติดอาวุธทางตลาดขับเคลื่อนธุรกิจให้รอดและเติบโตได้ทุกสภาวะ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการ ไม่ได้แข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องแข่งกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่กดดันให้ธุรกิจ       ต้องปรับมุมมอง และเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ธุรกิจที่เรียนรู้เร็ว และปรับตัวได้ไว จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในสายธุรกิจได้ไม่ยาก

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ       ผู้ประกอบธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ DBD-SPE รุ่นที่ 11 และ DBD-ACM รุ่นที่ 9 เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการธุรกิจในทุกมิติ รวมถึงยกระดับความสามารถด้านการตลาดดิจิทัล พร้อมผลักดันให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม มาสร้างโอกาสทางการค้า ควบคู่กับการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการบ่มเพาะเชิงลึก 5 ด้าน ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในลักษณะเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Plan) ที่สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษารายกลุ่ม (Group Coaching) และจัดให้มีที่ปรึกษาลงให้คำปรึกษาเป็นรายธุรกิจ (One-on-One Coaching) ระยะเวลากว่า 70 ชั่วโมง ทั้ง 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

1) กิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) หัวข้อ อาทิ         SMEs to Startup (SMEs Think Like Startup) โดย คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด, Digital Business and Digital Disruption โดย คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด, Service and Customer Centric toward Digital Business โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีเกิล ไดรฟ์ จำกัด, Digital Business Planning โดย คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิปป๊อป จำกัด, SMEs Survival โดย คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี ผู้ก่อตั้ง Penguin Eat Shabu, Metaverse Marketing โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

2) นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM) หัวข้อ อาทิ Inbound Marketing and E-Commerce Strategies โดย คุณธนกฤต กิติรัชพล CEO & Founder บริษัท ไซเฟอร์ จำกัด, Photo Shooting for PR and Marketing โดย อาจารย์อาคม จงไพศาล คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม, Content Creator โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤดล จิตสกูล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, Brand Building โดย คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), Digital Marketing Planning คุณจิตชญา ตู้จินดา Former, Chief Marketing Officer, Pizza Hut, and Digital Marketing Coach

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้น การปรับตัวให้เข้ากับไลฟ์สไตล์    ของกลุ่มลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญต่อพฤติกรรม และกิจกรรมของผู้บริโภค     ตลอดจนเลือกลงทุนกับเทคโนโลยีที่เป็น 'สมองกล'F เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแบบปัจเจกบุคคลได้อย่างสูงสุด อธิบดีกล่าวสรุป

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร DBD-SPE จำนวน 577 ราย และหลักสูตร DBD-ACM จำนวน 239 ราย โดยสามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 400 ล้านบาทต่อปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5985 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th

 

#PoweredBYDBD

********************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                            ฉบับที่  37 / 14   มีนาคม 2565