กรมพัฒน์ หนุนสร้างมาตรฐานคุณภาพผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีศักยภาพ ขับเคลื่อนธุรกิจให้อยู่รอดในทุกสภาวะ

กรมพัฒน์ หนุนสร้างมาตรฐานคุณภาพผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีศักยภาพ

ขับเคลื่อนธุรกิจให้อยู่รอดในทุกสภาวะ

 

            กรมพัฒน์ฯ จัดกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์          หนุนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างมาตรฐานธุรกิจที่ดีและมีศักยภาพ พร้อมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีการปรับตัวให้สอดคล้อง และตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่าตลาดกว่า 3 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9 ของ GDP ทั้งประเทศ มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี    ในแต่ละปีมีธุรกิจรายใหม่ๆ ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 20,000 ราย ซึ่งนับเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากขึ้น ธุรกิจแฟรนไชส์ จึงเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ มากว่า 10 ปี และมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน รวม 477 ราย โดยกรมฯ ได้มีการพัฒนาและทบทวนเกณฑ์มาตรฐานฯ ทุกๆ 2 ปี เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการและกระบวนการตรวจประเมินมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 

ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ในปีนี้ กรมฯ มุ่งเน้นการผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีการปรับตัวและฟื้นตัวหลังวิกฤตการณ์ต่างๆ รวมทั้งวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SME และธุรกิจแฟรนไชส์ จึงเป็น "โจทย์สำคัญ" สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องเรียนรู้ และประยุกต์วิธีการในการทำธุรกิจให้สอดคล้องและตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น หากธุรกิจแฟรนไชส์มีการบริหารจัดการที่ดี จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เพื่อยกระดับธุรกิจของคนไทยโดยใช้แฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ ขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการลงทุน กรมฯ จึงจัดกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเชิญกูรูในแวดวงแฟรนไชส์ อาทิ คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด, คุณชัยรัตน์ ภัทรพิทักษ์ GM-Franchise TPC & CJ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณวลัยลักษณ์ วณิชชาภิวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาตันหยง จำกัดแบรนด์ : ชาตันหยง และคุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด แบรนด์ : ชิปป๊อบ มาร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์

 

นอกจากนี้ ยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ และแนวทางการประเมินผลให้ผู้ประกอบธุรกิจกว่า 200 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ก่อนเข้ารับการประเมินทั้ง 7 ด้าน คือ การนำองค์กร (leadership), กลยุทธ์ (Strategy), ลูกค้าและแฟรนไชส์ซี (Customer), การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge Management), บุคลากร (Workforce), การปฏิบัติงาน (Operations) และผลลัพธ์ (Result) ทั้งนี้ ในปี 2565 กรมฯ คาดว่าจะมีธุรกิจที่ผ่านเข้าตรวจประเมินจำนวนไม่น้อยกว่า 35 ราย

 

 

 

อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์โมเดล) เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นโมเดลการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน ทำให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้อย่างง่ายดาย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953, e-Mail : franchisedbd@gmail.com

 

#PoweredByDBD

************************************

 

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                 ฉบับที่  38   /    14  มีนาคม  2565