กรมพัฒน์ฯ ต่อยอดปั้น Smart Trader Online 4 ภาคช่วยขายสินค้าชุมชน จับมือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มืออาชีพ สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน

กรมพัฒน์ฯ ต่อยอดปั้น Smart Trader Online 4 ภาคช่วยขายสินค้าชุมชน

จับมือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มืออาชีพ สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าโมเดล Trader Online เชื่อมภาครัฐ เอกชน และชุมชน สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่สู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ หรือ Smart Trader Online ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค พร้อมเชื่อมโยงจับคู่เจรจาธุรกิจช่วยจำหน่ายสินค้าให้ชุมชน (Online Business Matching) ตอบโจทย์การค้ายุค Next Normal สร้างพันธมิตรการค้า สร้างอาชีพคนรุ่นใหม่ และสร้างรายได้ให้ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "วันนี้ (วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565) นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มอบหมายให้เป็นประธานพิธีเปิด 'กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online' โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร ให้สามารถจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางตลาด สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจทุกระดับ ผู้ประกอบการชุมชนจึงต้องเร่งปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบการชุมชนบางส่วนไม่สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้าน/ออกงานแสดงได้ตามปกติ และยังไม่คุ้นชินกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายตลาดผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ เก่งผลิตสินค้ามากกว่าเก่งขาย กรมฯ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถอยู่รอดได้มาอย่างต่อเนื่อง"

"ในปี 2565 กรมฯ ต่อยอดดำเนินโครงการ "สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้การพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามากขึ้น โดยเริ่มจากการบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการ ในการก้าวสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์ (Trader Online) ครบคลุม 4 ภูมิภาค รวม 300 ราย ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 สำหรับกลุ่มภาคกลางและภาคเหนือ และระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 สำหรับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และจะคัดเลือกผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Online Business Matching) ระหว่างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพกับผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยนำสินค้าชุมชนไปจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ของนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ อีกทั้ง สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหรือนักธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้สินค้าชุมชนที่มีศักยภาพได้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565"

 "กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมฯ ดังกล่าว ซึ่งมีแผนดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ภาค จะช่วยสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มูลค่าการค้าออนไลน์มีการเติบโตขึ้นแบบทวีคูณ ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5959 สายด่วน 1570 เว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือ Facebook page: Smart Trader Online

#PoweredByDBD

*************************************

 

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                               ฉบับที่ 39 / วันที่ 15 มีนาคม 2565