พาณิชย์' ชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ สมัครเข้าร่วมประกวด "Thailand Franchise Award 2022" พิสูจน์ความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์... สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2565 ทาง www.dbd.go.th

พาณิชย์ชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์

สมัครเข้าร่วมประกวด "Thailand Franchise Award 2022"

พิสูจน์ความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์.. สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2565 ทาง www.dbd.go.th

               กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดประกวด "Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022" เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถของแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม พิสูจน์ความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ไทย สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2565 ทาง www.dbd.go.th

         นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นที่ต้องการนำระบบแฟรนไชส์มาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและสร้างอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ที่ตกงาน หรือผู้สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้ง ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้กลับมาเติบโตได้ตามเป้าหมายประเทศที่กำหนดไว้"

            "จึงได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสานความมือกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดงาน "Thailand Franchise Award 2020 : TFA 2022" เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน จนมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนและผู้บริโภค โดยกำหนดประเภทรางวัลออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ดังนี้

         ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

         ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

        ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม

        ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี รวม 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง

        ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ รวม 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

            สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดฯ ต้องเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) หรือแฟรนไชส์ซี (Franchisee) ที่ได้รับสิทธิ์จากต่างประเทศ และมีสาขาแฟรนไชส์ เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2565 ทาง www.dbd.go.th ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว คณะกรรมการจะทำการตัดสินคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล 'Thailand Franchise Award 2022' ต่อไป

            "การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ถือเป็นความสำเร็จหนึ่งทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน แฟรนไชส์จึงเป็นโมเดลที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เป็นกลุ่มธุรกิจที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล 'Thailand Franchise Award 2022' เพื่อเป็นการยกระดับธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่กำลังจะเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคต" รมช. กล่าวทิ้งท้าย

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5953 e-Mail : dbd.franchiseaward2022@gmail.com, www.dbd.go.th และสายด่วน 1570

 

#PoweredByDBD

 

****************************************

 

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                         ฉบับที่ 42 / วันที่ 17 มีนาคม  2565