กรมพัฒน์ฯ จัดคอร์สสอนออนไลน์วิธีนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing 20 รอบๆ ละ 80 คน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจนำส่งงบฯ ผ่านระบบครบ 100%

กรมพัฒน์ฯ จัดคอร์สสอนออนไลน์วิธีนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing 20 รอบๆ ละ 80 คน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2565เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจนำส่งงบฯ ผ่านระบบครบ 100%

                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กางแผนจัดอบรมวิธีนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมการค้าและหอการค้า จำนวน 20 รอบๆ ละ 80 คน ผ่านระบบ Zoom ทั้งภาคเช้ายันบ่ายแบบยาวๆ ไป ระหว่างวันที่ 24-25, 28-30 มีนาคม 2565 และวันที่ 24-29 เมษายน 2565 เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนำส่งงบการเงินได้แบบมืออาชีพด้วยตนเอง ช่วยลดความผิดพลาดในทุกขั้นตอนของการนำส่ง งบการเงินมีความสมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้แบบทันท่วงที


                 นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ขณะนี้มีนิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจการและต้องนำส่งงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2565 กว่า 760,000 ราย โดยปีที่ผ่านมานำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing จำนวนถึง 99% แต่ยังมีอีก 1% ที่ยังนำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษ ซึ่งกรมฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนให้กลุ่มนี้นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing กรมจึงได้จัดโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการยื่น    งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประจำปี 2565" ขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายคือ    ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมการค้าและหอการค้า จัดอบรมเป็นภาคเช้า และภาคบ่ายแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 24-25 มีนาคม และ 28 - 30 มีนาคม ช่วงที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน และเมื่อสมัครแล้วขอสงวนสิทธิไม่ให้เปลี่ยนรอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมอบรมกันอย่างทั่วถึง

                 "การอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วิธีการบันทึกงบการเงินแบบง่ายๆ โดยใช้ไฟล์ Excel V.2.0 ได้ทราบข้อควรระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันมิให้งบการเงินที่นำส่งมีความบกพร่อง รวมถึงเทคนิคการตรวจสอบผลการนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีความเป็นมืออาชีพในการนำส่งงบการเงินและเอกสารประกอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากภาคธุรกิจยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ทั้งหมด 100% การยื่นในรูปแบบกระดาษก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของภาคธุรกิจ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลทางการเงินของภาคธุรกิจข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลสำหรับประกอบการทำธุระกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทย เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมได้อย่างทันสถานการณ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

              ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ โทร.0-2547-4377, 0-2547-4385, 0-2547-4390-91 และ 0-2547-5978 หรือผ่านช่องทาง Line Application : @sxw0580y หรือดูรายละเอียด      ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

                                 ****************************************

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                           ฉบับที่  46  / 22  มีนาคม 2565