ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 2/2565

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน "การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 2/2565" โดยมี นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานแผนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า (ปี 2566-2570) ตามยุทธศาสตร์ชาติและร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13  และจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565