กรมพัฒน์ฯ ขยายการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ สู่ 5 พาณิชย์จังหวัดนำร่องย่นเวลาจดทะเบียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิม

กรมพัฒน์ฯ ขยายการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ สู่ 5 พาณิชย์จังหวัดนำร่องย่นเวลาจดทะเบียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิม

 

รับจดทะเบียนแล้ว พิมพ์ไฟล์เอกสารหลังการจดทะเบียน..ใช้ทำธุรกรรมได้ทันที

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ e-Registration สู่ 5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำร่อง : นนทบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี หวังย่นระยะเวลาการจดทะเบียนฯ ผ่านออนไลน์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเมื่อรับจดทะเบียนแล้ว สามารถพิมพ์ไฟล์เอกสาร เพื่อใช้ทำธุรกรรมได้ทันทีแบบเรียลไทม์ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชน เริ่มให้บริการ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ระยะต่อไป..จะดำเนินการให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่ปี 2560 และกรมฯ ได้พัฒนาระบบฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มช่องทางให้ผู้แทนสามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (หุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการ ในกรณีคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ ผู้เริ่มก่อการ/กรรมการ ในกรณีคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด) โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องมี Username & Password เพื่อเข้าระบบฯ และลงลายมือชื่อ รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้ามาใช้งานระบบฯ มากยิ่งขึ้น เช่น ขยายระยะเวลาและเพิ่มส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมแก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration จากเดิมลดให้ร้อยละ 30 เป็นลดให้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566

"ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พัฒนาการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ e-Registration เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยกรมฯ ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ยื่นผ่านระบบ e-Registration ของนิติบุคคลที่มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดใด ก็จะให้นายทะเบียนที่ประจำอยู่ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้นเป็นผู้พิจารณาและรับจดทะเบียนฯ จากเดิมที่ให้นายทะเบียนส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาคำขอจดทะเบียนทั้งหมดแบบรวมศูนย์ ทำให้ช่วยย่นระยะเวลาการจดทะเบียนนิติบุคคลทางออนไลน์ให้มีความรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม โดยระยะแรกจะนำร่อง 5 จังหวัดใหญ่ที่มีปริมาณการยื่นคำขอจดทะเบียนทางออนไลน์จำนวนมาก ได้แก่ นนทบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 นี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมฯ จะสรุป/ประมวลผลถึงปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อด้อย หลังการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์ 5 จังหวัดข้างต้น ก่อนนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองภาคธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และขยายการให้บริการพิจารณาคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้ครอบคลุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไป"

"นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้พัฒนาระบบออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (แบบ พค.0401) เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงชื่อห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัด แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด และควบห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัด ผ่านระบบ e-Registration ทำให้ผู้ขอจดทะเบียนได้รับเอกสารใบสำคัญแบบเรียลไทม์ หลังจากนายทะเบียนรับจดทะเบียน และสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวออกจากระบบเพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆ ได้ทันที จากเดิมที่กรมฯ จะส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการ โดยการออกใบสำคัญรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 นี้ เป็นต้นไป ด้วยเช่นกัน"

"กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การขยายการให้บริการและการปรับปรุงระบบ e-Registration ข้างต้น จะสร้างความพึงพอใจและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนในการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม อันเป็นการสนับสนุนการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน บรรเทาผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจ (e-Registration) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5995-8 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี

#PoweredByDBD

*************************************

ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                  ฉบับที่ 50 / วันที่ 29 มีนาคม 2565