กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ให้บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล 11 รายการ ผ่านระบบออนไลน์ดีเดย์ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

ให้บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล 11 รายการ ผ่านระบบออนไลน์ดีเดย์ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ เปิดให้บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล 11 รายการให้ถูกต้องผ่านระบบออนไลน์ เตรียมความพร้อมก่อนนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 เริ่มเปิดให้บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ทาง www.dbd.go.th >> e-Registration

        นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการและต้องนำส่งงบการเงินจำนวนกว่า 760,000 ราย โดยร้อยละ 99 เลือกนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ซึ่งช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันภาครัฐสามารถนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปประเมินทิศทางและวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ของประเทศได้แบบทันที"

        "ล่าสุดกรมฯ ได้พัฒนาการให้บริการและอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 11 รายการ ให้มีความถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมนิติบุคคลก่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ประกอบด้วย 1) แก้ไข ชื่อ-สกุล ที่พิมพ์ผิด 2) เปลี่ยน/แก้ไขคำนำหน้านาม 3) เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ 4) เปลี่ยน/แก้ไข ชื่อ-สกุล 5) เปลี่ยน/แก้ไขรายละเอียดสำนักงานแห่งใหญ่/สาขา 6) เปลี่ยนแปลง/แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ 7) เปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ (URL) 8) แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล e-Mail 9) แจ้งข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) 10) แก้ไขชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ) และ 11) หลักฐานการชำระค่าลงหุ้น/ค่าหุ้น (ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท) ภาคธุรกิจที่ได้นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing และมี Username /Password แล้ว สามารถดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทาง www.dbd.go.th >> e-Registration"

          "ทั้งนี้ นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินให้ทันระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี คือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำหรับบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำงบการเงินเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565) โดยบริษัทจำกัดต้องนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดประชุมใหญ่ ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม หลังจากนั้นทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับสมาคมการค้า และหอการค้า มีหน้าที่นำงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 120 วัน และต้องนำส่งงบดุลนั้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 30 วัน"

         "กรมฯ ขอความร่วมมือนิติบุคคลให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการทำธุรกรรมทางการเงิน และกรมฯ สามารถนำข้อมูลงบการเงินที่ได้รับไปดำเนินการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจต่อไป"

          "สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ และกองทะเบียนธุรกิจ (e-Registration) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4390-91, 0 2547 5995-8 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD

*******************************************

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                      ฉบับที่ 52 / วันที่ 31 มีนาคม 2565