บริษัทจำกัด (ต่อ)


บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท ได้แก่ แก้ไขชื่อบริษัท , ที่ตั้ง , สำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด,วัตถุที่ประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุน
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
แบบ ก. กรรมการเข้าใหม่
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
- หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
แบบ สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
- ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
- หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทจำกัด : ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
- ตัวอย่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
- หนังสือมอบอำนาจ
- ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, กรรมการ, จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา,ตราของบริษัท,รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
แบบ ก. กรรมการเข้าใหม่
- หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น
- หนังสือมอบอำนาจ
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่)
บริษัทจำกัด : เลิกบริษัท
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ลช.1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช.2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ
- ตัวอย่างคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่)
บริษัทจำกัด : แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี, ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี, ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ลช.1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช.2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงานผู้ชำระบัญชี)
บริษัทจำกัด : เสร็จการชำระบัญชีบริษัท
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ลช. 1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 3 รายงานชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 5 รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
แบบ ลช. 6 รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
- แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
 

*หมายเหตุ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์