พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและเวชภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)" ครั้งที่ 1/2565 โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ  เป็นการประชุมผ่านระบบ Webex Meeting ถ่ายทอดจากห้องประชุม Conference อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565