สินิตย์ สั่งการ กรมพัฒน์ฯ เสริมทัพบุคลากรด้านการจดทะเบียนธุรกิจ รองรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบนิติบุคคลมากขึ้น

สินิตย์ สั่งการ กรมพัฒน์ฯ เสริมทัพบุคลากรด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
รองรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบนิติบุคคลมากขึ้น


           รมช.สินิตย์ สั่งการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมทัพบุคลากรให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทั้งส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ทั้ง 6 เขตในกรุงเทพมหานคร หลังพบปริมาณการจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น รองรับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบนิติบุคคลมากขึ้น พร้อมปรับระบบการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชน หวังให้ได้บ้านผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Registration) ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางมาที่กรมฯ 
          นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบนิติบุคคลมากขึ้น ทำให้ปริมาณการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรด้านการจดทะเบียนธุรกิจให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งส่วนกลาง (กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ) และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 เขต ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่  *เขต 1 ปิ่นเกล้า *เขต 2 พหลโยธิน (ประดิพัทธ์) *เขต 3 รัชดาภิเษก (อาคารปรีชาคอมเพล็ก ซี2) *เขต 4 สุรวงศ์ (อาคารอามิโก้ทาวเวอร์) *เขต 5 บางนา (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) และ เขต 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ

"ผู้ประกอบการเห็นประโยชน์จากการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น การทำธุรกรรมกับธนาคาร การขยายธุรกิจ ฯลฯ ทำให้ผู้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนเพื่อเป็นนิติบุคคลเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าหลังจากที่กรมฯ ได้เพิ่มบุคลากรในส่วนนี้แล้วจะทำให้สอดรับและมีความสมดุลกับปริมาณงานด้านการจดทะเบียนธุรกิจในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวกและประหยัดเวลา โดยสามารถดำเนินการจดทะเบียนและรับเอกสารการจดทะเบียนต่างๆ ได้ที่บ้านโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กรมฯ หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต"

        "นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในแต่ละสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาแนะนำการเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลธุรกิจที่อยู่ในคลังข้อมูลธุรกิจของกรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจับคู่ธุรกิจหรือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต เรียกได้ว่าเมื่อผู้ประกอบการหรือประชาชนเดินเข้าไปในสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตจะได้รับการบริการที่สะดวกและสามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด"

"ทั้งนี้ ในแต่ละเดือนจะมีผู้ประกอบการเดินทางมาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล และดำเนินธุรกรรมต่างๆ ณ ส่วนจดทะเบียนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ทั้ง 6 เขต ประมาณ 26,165 ราย ดังนั้น การเสริมทัพบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการจะช่วยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดแก่ผู้มารับบริการได้เป็นอย่างดี" รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD

**************************************

ที่มา :  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                          ฉบับที่ 58 / วันที่ 15 เมษายน 2565