กรมพัฒน์ฯ จับมือ Google ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จโครงการ "สะพานดิจิทัล" ระยะที่ 2 ดันผู้ประกอบการสู่โลกการค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 100,000 ราย

กรมพัฒน์ฯ จับมือ Google ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จโครงการ "สะพานดิจิทัล" ระยะที่ 2

ดันผู้ประกอบการสู่โลกการค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 100,000 ราย ใน


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Google ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จโครงการ Saphan Digital (สะพานดิจิทัล) พัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้ประกอบการ SMEs นำ ความรู้และทักษะใหม่ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจและผู้บริโภคต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ การค้าออนไลน์ หรือ e-Commerce นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุค Next Normal กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจในการส่งเสริมการค้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกิจ e-Commerce โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดออนไลน์ ตลอดจนสร้างต้นแบบความสำเร็จด้วยการพัฒนาเชิงลึกตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

กรมฯ จึงร่วมกับ Google ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินโครงการ"สะพานดิจิทัล" (Saphan Digital) พัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้คนไทยสร้างอาชีพและรายได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือดิจิทัล พร้อมกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยโครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็น 3 หลักสูตร คือ 1) การสร้างร้านค้าออนไลน์ "e-Commerce track" เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการค้าบนโลกออนไลน์ และการสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์ (website) 2) การพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ "Digitizing storefront track" เป็นการให้ความรู้เชิงลึกกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าบนโลกออนไลน์ ตั้งแต่ การปักหมุดธุรกิจ (Google My Business) การมีระบบชำระเงิน และการส่งสินค้าออนไลน์ไว้บริการลูกค้า และ 3) การทำโฆษณาสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร "NGO track" เป็นหลักสูตรที่จัดทำให้สำหรับ NGO ที่มีส่วนช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในกูเกิล (Google) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ "สะพานดิจิทัล" จึงเสมือนเป็นตัวช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับให้สามารถเรียนรู้และทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้จริง ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในยุคโควิด-19 ที่สามารถเรียนรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา จากความร่วมมือของหน่วยงานชั้นนำต่างๆ ที่ระดมสรรพกำลัง องค์ความรู้ และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ มาร่วมพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้ก้าวทันโลกได้อย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการสะพานดิจิทัล (Saphan Digital) ระยะที่ 1 (ปี 2563) ระหว่าง 27 สิงหาคม - 21 ธันวาคม 2563 มีผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาด้านการค้าออนไลน์ในหลักสูตรปกติ On-Demand (เรียนได้ทุกเวลาที่ต้องการ) จำนวน 11,826 ราย แยกเป็น ผู้ประกอบการ SME 3,748 ราย บุคคลธรรมดา 7,979 ราย และ NGO 100 ราย ซึ่งสามารถนำความรู้จากการอบรมช่วยฟื้นฟูธุรกิจให้แข็งแกร่ง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง กรมฯ จึงอยากสานต่อภารกิจดังกล่าวเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น

โดยจัด Saphan Digital Batch 2 (ระยะที่ 2) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้พัฒนาด้านการค้าออนไลน์จากทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน 118,642 ราย ได้แก่ 1) หลักสูตรปกติ On-Demand จำนวน 50,874 ราย โดยแยกเป็น ผู้ประกอบการ SME 31,113 ราย บุคคลธรรมดา19,638 ราย และ NGO 123 ราย 2) หลักสูตร Live Stream (ในช่วงเวลาที่กำหนด) จำนวน 67,768 ราย นับเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จของโครงการจากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมฯ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการฐานรากเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้กับการทำการค้าออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ส่งผลให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้ประเทศต่อไป อธิบดี กล่าวปิดท้าย

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5959 ถึง 61 สายด่วน 1570 Website : www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

*************************************

 

 ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                ฉบับที่ 60 / วันที่  19 เมษายน 2565