กรมพัฒน์' เปิด 'คลินิกบัญชี Online' ช่วยวางระบบบริหารจัดการด้านบัญชีให้ภาคธุรกิจพร้อมเปิดโลกทัศน์ความรู้รอบด้าน...บริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมพัฒน์' เปิด 'คลินิกบัญชี Online' ช่วยวางระบบบริหารจัดการด้านบัญชีให้ภาคธุรกิจพร้อมเปิดโลกทัศน์ความรู้รอบด้าน..บริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าใจสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันภาคธุรกิจ เปิด "คลินิกบัญชี Online" ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม เช่น Line Open Chat  Facebook Group เพื่อให้คำปรึกษาด้านบัญชีการเงิน และช่วยวางระบบบริหารจัดการด้านบัญชี พร้อมเปิดโลกทัศน์ความรู้รอบด้านบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวไปอีกขั้น..จับมือพันธมิตรสร้างต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่มีระบบบัญชีที่ดี..ช่วยสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนระยะยาว

        นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลและส่งเสริมการจัดทำบัญชีของธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.​2543 เป็นกฎหมายที่กำหนดแนวทางการจัดทำบัญชีของธุรกิจและผู้ทำบัญชี ทำให้การจัดทำบัญชีและงบการเงินของประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมสากล กรมฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 'ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของธุรกิจไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม' ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย

"การให้ความรู้ด้านบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักสูตรออนไลน์ 'บัญชีชี้ช่องรวย' หลักสูตรดังกล่าวจะสอนให้ผู้ประกอบการรู้ถึงโครงสร้างงบการเงินที่จะทำให้ธุรกิจมีกำไรอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการตามสูตรสมการของกำไร (กำไร = รายได้ - ต้นทุน) การใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจ (การวิเคราะห์งบการเงิน) และการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล โดยเป็นการเรียนแบบ e-Learning ผู้ประกอบการสามารถเลือกที่จะเรียนที่ไหนหรือเวลาใดก็ได้ สามารถเข้าชมและเรียนได้ที่ https://dbdacademy.dbd.go.th/ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย"  

          "การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีการวางระบบบัญชีที่ดี กรมฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่มีระบบบัญชีที่ดี โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะเชื่อมโยงการให้ความช่วยเหลือในการวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน มีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอย่างง่ายเป็นเครื่องมือในการจัดทำบัญชี รวมถึง การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างและขยายช่องทางการตลาด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)"

          "การกำกับดูแลธุรกิจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ โดยจะกำกับดูแลให้ธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานบัญชี ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การตรวจสอบบัญชีทุกธุรกิจอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมายบัญชี นำเทคโนโลยี AI มาช่วยดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายวิชาชีพบัญชี การกำกับดูแลและส่งเสริมผู้ทำบัญชีให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจให้มีความโปร่งใส สามารถสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพเป็นเพื่อนคู่คิดของผู้ประกอบธุรกิจรองรับการจัดทำบัญชีให้แก่ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

         นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีการจัดตั้ง 'คลินิกบัญชี Online' ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม เช่น Line Open Chat  Facebook Group เพื่อให้คำปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน และช่วยวางระบบบริหารจัดการด้านบัญชีแก่ภาคธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งทุน โดยได้ระดมนักบัญชีของกรมฯ ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อขยายกิจการหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะสะท้อนความเป็นจริงของการประกอบธุรกิจจนนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถแก้ไข และจัดการปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประกอบธุรกิจได้อย่างทันท่วงที"

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4407 คลินิกบัญชี 0 2547 4396 Line OpenChat : DBD Accounting, FB : DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย  

#PoweredByDBD

*********************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                   ฉบับที่ 65 / วันที่ 26 เมษายน 2565