รมช.สินิตย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดันเกษตรกรนำสินค้าเกษตรจำหน่ายผ่านออนไลน์

รมช.สินิตย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดันเกษตรกรนำสินค้าเกษตรจำหน่ายผ่านออนไลน์

รัฐมนตรีช่วยสินิตย์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดันและยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ จัดงาน 'เกษตร Go Online สร้างรายได้สู้ภัยโควิด' ชวนเกษตรกรขายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มรายได้-ขยายตลาด ย้ำ!! สถานการณ์เช่นนี้ รัฐ-เกษตรกรต้องจับมือกันให้แน่นกว่าปกติเพื่อก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญช่วยให้พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนมีความสะดวกมากขึ้น ขณะเดียวกันภาคธุรกิจและผู้ประกอบการก็จำเป็นต้องปรับวิธีการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร ที่ต้องประสานเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินธุรกิจและการจำหน่ายสินค้าเกษตร/ชุมชนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะเป็นการเพิ่มรายได้-ขยายตลาด โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนส่งเสริม และต้องจับมือกับเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนให้เหนียวแน่นมากกว่าปกติเพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน"

"เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนได้พัฒนาช่องทางการตลาดและใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เพิ่ม จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกร ให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) มาเป็นเครื่องมือในการเริ่มต้น-ดำเนินธุรกิจ และขยายโอกาสทางการตลาด โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสัมมนา การเสวนา การ Workshop มุ่งให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์เข้าถึงชุมชนและภาคเกษตรของไทย สร้างอาชีพให้ชุมชน รวมถึง ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ มีแนวทางการพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจำหน่าย เน้นการใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการจำหน่ายสินค้า โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ผลักดันให้กิจกรรมที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จ ผู้ประกอบการและเกษตรกรได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดได้จริง"

"สำหรับกิจกรรมสัมมนา 'เกษตร Go online สร้างรายได้สู้ภัยโควิด' ณ ศูนย์การเรียนรู้ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ประกอบการและเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 300 ราย กิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและเข้าใจกระแสของโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป กระตุ้นให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน และวิสาหกิจชุมชน มีความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพมากขึ้น เห็นความสำคัญในการนำอี-คอมเมิร์ซมาสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน รวมทั้ง สามารถปรับตัวพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในยุคดิจิทัลและวิถีปกติใหม่ (New Normal) สอดรับกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของประเทศ"

      "เกษตรกร ผู้ประกอบการชุมชน และภาคธุรกิจที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.0 2547 5959 หรือ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th" รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD

****************************************

 

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                          ฉบับที่ 71 / วันที่ 5 พฤษภาคม 2565