พาณิชย์ ตรวจเยี่ยมร้าน Thai SELECT เพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว พลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19

พาณิชย์ ตรวจเยี่ยมร้าน Thai SELECT เพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว พลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19

               รมช.สินิตย์ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้าน Thai SELECT หวังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ล่าสุดมีร้าน Thai SELECT ทั่วประเทศ 1,000 ร้าน

             นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2565 ได้ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ยโสธร และร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เพื่อปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้าน เช่น ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการค้ารายย่อย/เกษตรกร การพัฒนาร้านค้าส่ง-ปลีกสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ฯลฯ รวมทั้ง ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาร้านอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพ รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารให้เป็นที่รู้จัก สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะเป็นจุดขายสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารในสถานการณ์เช่นนี้"

           "จากการพูดคุยกับเจ้าของร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถเปิดให้ผู้บริโภคเข้ามาทานอาหารที่ร้านได้ จะเน้นการให้บริการแบบเดลิเวอรีเป็นหลัก ซึ่งเมื่อภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง ทำให้ร้านสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้ง แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีผู้บริโภคเข้ามาทานอาหารในร้านมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงให้บริการแบบเดลิเวอรีด้วย เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไป นิยมหันมาสั่งอาหารผ่านระบบเดลิเวอรีมากขึ้น นับเป็นการปรับตัวที่สำคัญของวงการธุรกิจร้านอาหารไทย และจะกลายเป็นช่องทางการสร้างรายได้หลักของร้านอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต"

             "ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้สามารถยกระดับคุณภาพงานบริการและให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานอาหารไทยทั้งด้านการใช้วัตถุดิบของไทย รสชาติ ความสะอาด บริการ และบรรยากาศภายในร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการจะได้สัมผัสรสชาติอาหารแบบไทยแท้ ตามเจตนารมณ์ของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการตลาดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคง และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้มากขึ้น"

   "ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่ปี 2561-2564 จำนวน 1,000 ร้าน แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 249 ร้าน ภาคเหนือ 164 ร้าน ภาคกลาง 256 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123 ร้าน ภาคใต้ 153 ร้าน และภาคตะวันออก 55 ร้าน ทั้งนี้ แบ่งเป็นประเภทได้ ดังนี้ Thai SELECT SIGNATURE  จำนวน 11 ร้าน Thai SELECT CLASSIC จำนวน 916 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 73 ร้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565) ร้านอาหารที่สนใจเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 547 5954 e-Mail : thaiselectdbd@gmail.com สายด่วน 1570" รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย

 #PoweredByDBD

         ******************************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                              ฉบับที่ 73 / วันที่ 7 พฤษภาคม 2565