ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่
10 พฤษภาคม 2565