กรมพัฒน์ฯ แนะ..! นิติบุคคลตรวจสอบสถานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนส่งงบการเงินประจำปี พร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

กรมพัฒน์ฯ แนะ..! นิติบุคคลตรวจสอบสถานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์

ก่อนส่งงบการเงินประจำปี พร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

กรมพัฒน์ฯ แนะนิติบุคคลตรวจสอบสถานะผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีของกิจการว่ายังคงอยู่และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อลดปัญหาก่อนธุรกิจนำงบการเงินไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆ พร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึง ข้อควรระวังในการนำส่งงบการเงิน หากข้อมูลงบการเงินผิดพลาดและต้องนำส่งใหม่ ระบบจะยกเลิกการนำส่งงบการเงินฉบับเดิมและบันทึกการนำส่งงบการเงินครั้งล่าสุด ซึ่งหากยื่นเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิด นิติบุคคลควรตรวจสอบความถูกต้อง อาทิ ข้อมูลของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ยังคงสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายหรือไม่ และผู้ทำบัญชีได้มีการแจ้งรายชื่อของกิจการในการรับทำบัญชีกับกรม รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้มีการแจ้งรายชื่อของกิจการกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้วหรือไม่ พร้อมตรวจสอบสถานะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีก่อนการนำส่งงบการเงิน เพื่อให้การนำส่งงบการเงินนั้นครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาการนำส่งข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผิดพลาด หรือถูกปฏิเสธการรับงบการเงินจากกรม และลดข้อบกพร่องก่อนนำงบการเงินไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆ

โดยนิติบุคคลสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ ตรวจค้นสถานะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และข้อมูลที่แจ้งการปฏิบัติงานไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ทำบัญชี) หรือสภาวิชาชีพบัญชี (ผู้สอบบัญชี) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> เมนู "ผู้ทำบัญชี (e-Account)" >> เลือก "ตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล" รวมทั้ง สามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ www.tfac.or.th >> Online Service >> เมนู "ตรวจสอบสถานะสมาชิก" หากไม่พบข้อมูลถือว่า ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชี

2. www.tfac.or.th >> Online Service >> เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี" โดยสถานะใบอนุญาตต้องแสดง "ปกติ" หากมีสถานะ "สิ้นผล" ถือว่างบการเงินนั้นไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับการตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อการสอบบัญชี เลือก >> เมนู "ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล" >> ปีที่ลงลายมือชื่อ เลือก "ปี 2565"

ทั้งนี้ หากไม่พบข้อมูลตามที่ตรวจค้น นิติบุคคลต้องติดตามผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีของกิจการให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการนำส่งงบการเงิน

สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่และยังไม่มีผู้ทำบัญชี สามารถสืบค้นและสรรหาสำนักงานบัญชีคุณภาพ หรือ สำนักงานบัญชีทั่วไป ได้ที่ www.dbd.go.th >> คู่มือทำธุรกิจ >> บัญชีและธรรมาภิบาล >> เลือก "ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี" >> รายชื่อสำนักงานบัญชีในแต่ละจังหวัด /สำนักงานบัญชีคุณภาพ

อธิบดีกล่าวต่อไปว่า ในส่วนของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ควรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการปฏิบัติงานให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันการแอบอ้างใช้ชื่อในการนำส่งงบการเงินหรือนำชื่อไปใช้หาผลประโยชน์ สำหรับผู้ทำบัญชีสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของตนเองในระบบ e-Accountant ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกรม

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องประจำปี (CPD) กรมได้เปิดหลักสูตรออนไลน์ จำนวน 8 วิชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานบัญชี โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีในการนับชั่วโมง CPD ประจำปี 2565 สามารถเข้าชมและเรียนได้ที่ https://dbdacademy.dbd.go.th/ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4407 คลินิกบัญชี โทร. 0 2547 4396 งานทะเบียนผู้ทำบัญชี (e-Accountant) โทร. 0 2547 4395 งานอบรมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและงานการอนุญาต (e-Permit) โทร. 0 2547 4408 Line Open Chat : DBD Accounting และ Facebook : DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ และกองข้อมูลธุรกิจ งานรับงบการเงิน (DBD e-Filing) โทร. 0 2547 4377 0 2547 4390-1 ไลน์ไอดี @sxw0580y

#PoweredByDBD

*********************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                              ฉบับที่ 78  / วันที่  19  พฤษภาคม 2565