กรมพัฒน์ฯ มัดรวม มอบประกาศนียบัตรให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรม 2 หลักสูตรเข้มข้น DBD Franchise Standard X B2B Franchise

กรมพัฒน์ฯ มัดรวม มอบประกาศนียบัตรให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรม

2 หลักสูตรเข้มข้น DBD Franchise Standard X B2B Franchise 

               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมจาก 2 หลักสูตรเข้มข้นประจำปี 2565 ทั้งการสร้างธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 25 และการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD Franchise Standard) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

               นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่   นักธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมใน 2 หลักสูตรที่กรมฯ ได้ดำเนินการว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญ     ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจในทุกสาขามาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มต้นของหลายคนที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่าย มีสูตรสำเร็จ      ให้สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดอบรมให้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานภายใต้ 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรก คือ การสร้างธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (B2B Franchise) เป็นหลักสูตรให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นรวมระยะเวลา 180 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ จนสามารถจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์และสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Operation Manual) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนสลับกันมาถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย 4 Module คือ 1) การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 30 ชั่วโมง 2) การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์จำนวน 42 ชั่วโมง 3) กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 42 ชั่วโมง และ 4) การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจและสัญญาในระบบแฟรนไชส์จำนวน 66 ชั่วโมง เรียกว่าอยู่ด้วยกันแบบยาวๆ ไปเลยทีเดียว ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการอบรมเมื่อปี 2544 จนถึงปีนี้ มีธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วจำนวน 25 รุ่น รวม 1,138 ธุรกิจ แยกตามประเภทธุรกิจได้ 6 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหาร 491 ราย 2) ธุรกิจบริการ 188 ราย 3) ธุรกิจค้าปลีก 164 ราย 4) ธุรกิจเครื่องดื่ม 148 ราย 5) ธุรกิจความงามและสปา 82 ราย 6) ธุรกิจการศึกษา 65 ราย   และในปี 2565 นี้ (รุ่น 25) มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 65 ราย และสามารถเรียนจนจบหลักสูตรจนได้รับวุฒิบัตรในวันนี้ทั้งสิ้น 44 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจด้านการศึกษา 2 ราย ธุรกิจความงามและสปา 1 ราย  ธุรกิจค้าปลีก 3 ราย ธุรกิจเครื่องดื่ม 6 ราย ธุรกิจบริการ 5 ราย  และธุรกิจอาหาร 27 ราย

               กิจกรรมที่ 2 การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD Franchise Standard) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาถึง 13 ปี แล้ว มีธุรกิจ  แฟรนไชส์ไทยที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินว่ามีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ แล้วทั้งสิ้น 501 ราย โดยในปี 2565 นี้มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีร้านแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 3 สาขา สนใจสมัครเข้ารับการประเมินถึง 75 ธุรกิจ แต่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 37 ธุรกิจ และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานจนได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้ (15 มิถุนายน 2565) จำนวน 30 ธุรกิจ แยกตามประเภทธุรกิจได้ 6 ประเภท ดังนี้ 1) ธุรกิจอาหาร 20 ราย   2) ธุรกิจเครื่องดื่ม 4 ราย 3) ธุรกิจการศึกษา 2 ราย 4) ธุรกิจบริการ 2 ราย 5) ธุรกิจค้าปลีก 1 ราย และ 6) ความงามและสปา 1 ราย

               "แนวทางการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ที่กรมฯ ได้ดำเนินการมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การสร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐาน เช่น การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ การประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 2) ที่ปรึกษาลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละธุรกิจที่จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละด้านให้ตรงจุด และให้คำปรึกษา (Coaching) เชิงลึก  3) เชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมกิจกรรม 4) การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน (Best Practice) 5) ตรวจประเมินธุรกิจ แฟรนไชส์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ สถานประกอบการ และ 6) การนำพาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับไปร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจ (Business Showcase)

               ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ คือ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกับเครื่องหมาย Franchise Standard เพื่อการันตีคุณภาพของธุรกิจแฟรนไชส์นาน 2 ปี ได้เข้าศึกษาดูงานจากธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของกรมฯ ได้รับการประชาสัมพันธ์รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ มีโอกาส  ต่อยอดความรู้ในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์หลักสูตรอื่นๆ ของกรมฯ จัดขึ้นเป็นประจำ"

               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน จากทุกธุรกิจที่ได้เข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้ ซึ่งเป็นการการันตีว่าทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมแบบเข้มข้นในทั้ง 2 กิจกรรมที่กรมฯ จัดขึ้น และหวังว่าความรู้ทั้งหมดที่   ทุกท่านได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและธุรกิจของท่าน ในอนาคตกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นนักธุรกิจ     ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือทุกท่านในที่นี้ ขออวยพรครับ อธิบดีกล่าวในตอนท้าย

#PoweredByDBD

 

******************************************

 

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                               ฉบับที่ 88  /วันที่ 15 มิถุนายน 2565