ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2565

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ โดยเป็นการประชุมฯ ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565