ตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2565 ผ่าน VDO Conferemce ระบบ Zoom โดยมีนายกสมาคมการค้า ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565