ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้ทรงคุณวิฒิทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ เป็นการประชุมแบบ Conference ผ่านระบบ Appilcation Zoom ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565