แนวทางส่งเสริมการวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางส่งเสริม
การวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยใช้ Application
 Zoom Meeting ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ณ ห้อง Video Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 14 กันยายน 2565