พาณิชย์' นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ Shopee ในสิงคโปร์ พร้อมยกระดับธุรกิจไทยสู่ e-Commerce Platform เทียบเท่าระดับสากล

พาณิชย์' นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ Shopee ในสิงคโปร์

พร้อมยกระดับธุรกิจไทยสู่ e-Commerce Platform เทียบเท่าระดับสากล

พาณิชย์ นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่บริษัท Shopee ในประเทศสิงคโปร์ โดย Shopee ถือเป็นผู้นำด้าน e-Commerce ระดับภูมิภาคอาเซียน หารือความร่วมมือส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่แพลตฟอร์ม e-Commerce ให้กว้างขวางและเทียบเท่าระดับสากล พร้อมประสานความร่วมมือพัฒนาทักษะด้านการค้าดิจิทัลสู่ชุมชนออนไลน์อัจฉริยะ (Digital Village) ทั่วประเทศ ยกระดับผู้ค้าชุมชนสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มช่องทางการตลาด และผลักดันให้ผู้ประกอบการรายย่อยของไทยเข้าสู่ช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการฐานรากและเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้สร้างความร่วมมือกับ Shopee ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยสามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม e-Commerce ได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจน ต่อยอดให้สินค้าไทยจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ในประเทศต่างๆ และได้ร่วมกันพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการชุมชนเพื่อเสริมกลยุทธ์ด้านการค้าออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมสำคัญที่กระทรวงฯ ความร่วมมือกับ Shopee Thailand อาทิ โครงการ 'สุขใจซื้อของไทย' เป็นการนำสินค้าผู้ประกอบการชุมชนของไทยวางขายบนแพลตฟอร์ม Shopee กว่า 12,000 รายการ จากกว่า 500 ร้านค้า สร้างรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท 'Shopee Bootcamp for MOC' เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์เชิงลึกแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 ราย เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และ "Shopee International Platform (SIP)" คาดว่าจะสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยกว่า 50,000 ราย ขึ้นขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Shopee ประเทศไทย และบนแพลตฟอร์ม Shopee ในมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อสร้างยอดขายกว่า 300 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า การเยี่ยมชมและหารือถึงความร่วมมือด้านต่างๆ กับ บริษัท Sea Limited และ บริษัท Shopee Singapore นอกจากจะเป็นการสร้างความร่วมมือด้าน e-Commerce แล้ว ยังร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนและเอสเอ็มอี นำ e-Commerce มาเป็นเครื่องมือในการขยายตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้เติบโตบนโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ช่วยขยายโอกาสทางตลาดผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Digital Village) สร้างเครือข่ายการค้า e-Commerce ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความสำคัญ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มูลค่าทางการค้า พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อม (Eco-System) ทางธุรกิจที่เหมาะสม ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

#PoweredByDBD

******************************

 

 ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                      ฉบับที่ 134 / วันที่ 29 กันยายน 2565