กรมพัฒน์ฯ ต่อปลั๊ก MOU กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล ขยายคลังข้อมูล Big Data ของประเทศให้ใหญ่ขึ้น ดันธุรกิจใช้นวัตกรรมเสริมศักยภาพธุรกิจ

กรมพัฒน์ฯ ต่อปลั๊ก MOU กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล

ขยายคลังข้อมูล Big Data ของประเทศให้ใหญ่ขึ้น ดันธุรกิจใช้นวัตกรรมเสริมศักยภาพธุรกิจ  

        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ยกระดับงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัลกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเชื่อมต่อข้อมูลนิติบุคคลและบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล ภายใต้งานบริการของกรมฯ รวมถึงงานบริการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบให้บริการ MOC e-Service ของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ เมื่อต่อปลั๊กกันแล้วจะเกิดผลดีกับภาคธุรกิจและประชาชนในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้อย่างไม่รู้จบรูปแบบ Big Data ภายใต้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมเพื่อการทำธุรกิจจากภาครัฐ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๕) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ได้ผนึกความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) หรือ NIA ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัลเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยนข้อมูลนิติบุคคลระหว่างกัน โดยเป้าหมายสูงสุดเพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจและประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความสะดวก น่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานรัฐเพื่อนำไปวิเคราะห์และต่อยอดธุรกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐให้ทั่วถึง

อธิบดี กล่าวต่อว่า "การลงนามในความร่วมมือครั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกันบูรณาการด้านการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้บริการ และเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานของ   นิติบุคคลที่ได้เปิดใช้งานบริการกับกรมฯ และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ให้สามารถเชื่อมกับระบบของ สนช. ได้ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจของนิติบุคคล ทั้งนี้ สนช. จะสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย ผลักดันให้นำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต"

"MOU ฉบับนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยที่มีช่องทางการค้นหาและเข้าถึงคลังข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์ธุรกิจและนำมาพัฒนาธุรกิจของตนเองให้สอดรับกับตลาดและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มากไปกว่านั้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างธุรกิจก็จะกลายเป็นจุดแข็งในการบริหารงาน ลดต้นทุน         สร้างความแตกต่าง และขยายธุรกิจไปได้อย่างไม่รู้จบ กลับกันในด้านการพัฒนาประเทศก็จะทำให้หน่วยงานภาครัฐได้มองเห็นถึงความต้องการของภาคธุรกิจที่อยากให้รัฐเข้าไปสนับสนุนได้ตรงจุด ลดข้อจำกัดด้านต่างๆ     ในการทำธุรกิจ และยกระดับงานให้บริการของภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยีซึ่งจะทำให้ลดระยะเวลาการติดต่อราชการตัดต้นทุนทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของธุรกิจ" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

                                                                                                             #SuperDBD

********************************

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                             ฉบับที่ 138/ วันที่ 5 ตุลาคม 2565