กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตร 'บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ' ประจำปี 2566 บุกให้ความรู้นักบัญชี ณ จังหวัดระยอง สมัครด่วนวันนี้ อบรมฟรี ที่นั่งจำนวนจำกัด

กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตร 'บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ' ประจำปี 2566

บุกให้ความรู้นักบัญชี ณ จังหวัดระยอง สมัครด่วนวันนี้ อบรมฟรี ที่นั่งจำนวนจำกัด

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดอบรมอัพเดทนักบัญชีหลักสูตรบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง จังหวัดระยอง ชวนนักบัญชีมาเสริมและเติมความรู้ด้านบัญชียุคใหม่ โดยปีนี้มีเนื้อหาด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับการปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณ สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ 12 ชั่วโมง สมัครด่วน เปิดรับสมัครแล้วจำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดจัดอบรมหลักสูตรบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีให้สำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธุรกิจไปสู่การเป็น Digital Accounting Firm รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำนักงานบัญชีก่อนขอการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในอนาคต

อธิบดี กล่าวต่อว่า "หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี บุคลากรในสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยเนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ทั้ง 2 วัน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญขีและการทำธุรกิจ ประกอบไปด้วย การบรรยายจาก ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ หัวข้อ การจับประเด็น TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง, หัวข้อ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดบกพร่องของกิจการจากอัตราส่วนทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงสำหรับ SMEs และการตอบสนองของนักบัญชี และหัวข้อ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 ซึ่งเพิ่มหัวข้อนี้มาเพื่ออัพเดทความรู้ของนักบัญชี รวมถึงสอดรับกับการปรับปรุงข้อบังคับฯ ของสภาวิชาชีพบัญชี" การบรรยายจาก ดร.ปุรฉัตร ทองเสริม บริษัท ทีพีเค ตรวจสอบบัญชีและกฎหมายจำกัด คือ หัวข้อก้าวสู่ความสำเร็จด้านมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพและยกระดับเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล และการบรรยายจาก คุณอรวรรณ เพ็ชรากาล บริษัท ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด หัวข้อ มาตรฐานการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี และข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2564 และหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ ทั้งนี้ เมื่อจบการอบรมแล้วสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ได้ 12 ชั่วโมง"

        "ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน (รับจำนวนจำกัด)    ที่เว็บไซต์กรมฯ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์กรมฯ หัวข้ออบรม/สัมมนา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่กองกำกับบัญชีธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5981 และ 0 2547 4414 อีเมล์ dbdacc.training@gmail.com"

"กรมฯ ได้ดำเนินโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 10,100 ราย และมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับรองจากกรมฯ แล้วจำนวน 166 ราย" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

#SuperDBD

***************************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                                   ฉบับที่ 155 / วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565